STATUT 
FUNDACJI SKYLIFE

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Fundacja pod nazwą SkyLife, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jerzego Matulewicza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Króla w kancelarii notarialnej w Łodzi ul Żwirki 19, w dniu 14.08.2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

 

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

 

§6

Celami Fundacji są:

 1. Przyczynianie się do rozwoju General Aviation (GA) w Polsce poprzez uruchamianie nowych zastosowań GA i stwarzanie podstaw do lepszego wykorzystania istniejącej floty.
 2. Działanie na rzecz bezpieczeństwa na drogach przez zmniejszenie natężenia ruchu
  drogowego zastępowanego przez ruch lotniczy.
 3. Pozyskiwanie nowych adeptów lotnictwa.
 4. Urzeczywistnienie marzeń lotniczych dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych i osieroconych.
 5. Promowanie różnych regionów kraju poprzez rozwój turystyki lotniczej.
 6. Propagowanie historii lotnictwa oraz rozwoju technologii lotniczych.
 7. Rozwijanie modelarstwa o charakterze awiacyjnym wśród dzieci i młodzieży

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie akcji przybliżających społeczeństwu tematykę GA
 2. Prowadzenie szkoleń zapoznawczych związanych z uczestniczeniem w locie włącznie.
 3. Działania zwiększające bezpieczeństwo lotów skierowane do pilotów GA
 4. Integrację prywatnych posiadaczy małych samolotów ukierunkowaną na ich
  włączenie się w działania statutowe Fundacji
 5. Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i audiowizualną.
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 7. Uruchamianie nowych miejsc do lądowania, szczególnie w rejonach o małym ich zagęszczeniu
 8. Renowację i rewitalizację samolotów, sterowców, helikopterów, szybowców i innych maszyn związanych z lotnictwem, w tym maszyn i urządzeń naziemnych
 9. Organizowanie pokazów i imprez plenerowych o charakterze awiacyjnym
 10. Tworzenie kursów, ognisk oraz grup dla dzieci i młodzieży

 

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

 

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. majątku Fundacji,
 5. odsetek i depozytów bankowych,
 6. tytułu udziałów w zyskach osób prawnych
 7. odpłatnej działalności statutowej

 

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

 

§12

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji

§13

 1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora
 2. Zarząd Fundacji składa się z nieparzystej liczby osób powoływanych przez Fundatora Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundator może pełnić funkcję Prezesa.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z powodu rezygnacji, wskutek śmierci członka Zarządu albo wskutek odwołania przez Fundatora.
 6. Fundator może odwołać członka Zarządu w tym Prezesa w trakcie trwania kadencji.

 

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. realizacja programów działania Fundacji,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  4. uchwalanie regulaminów,
  5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  8. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 

§15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać:
  1. Prezes Fundacji jednoosobowo, z zastrzeżeniem ust. c
  2. Wiceprezes oraz jeden członek Zarządu działający łącznie,
  3. Prezes oraz min. jeden członek Zarządu w przypadku zaciągania zobowiązań przekraczających sumę 50.000, zł lub jej równowartość w walucie obcej przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia powstania zobowiązania.

Zmiana Statutu

 

§16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim oraz dodania nowych celów, nie uwzględnionych w akcie założycielskim, a także decyzji o podjęciu działalności gospodarczej.

Połączenie z inną fundacją

 

§17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§18

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji

 

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji.

 

§20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Go Top